1:6 Ang hangin ay yumayaon sa dakong timugan, at pumipihit sa hilagaan: at laging pumipihit na patuloy, at ang hangin ay bumabalik uli ayon sa kaniyang pihit. 11:6 Ihasik mo sa umaga ang iyong binhi, at huwag mong iurong ang iyong kamay sa hapon; sapagka't hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito o yaon, o kung kapuwa magiging mabuti. 3 But most fortunate of all are those who are not yet born. Ecclesiastes 9 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't lahat ng ito ay inilagak ko sa aking puso, upang siyasatin ang lahat ng ito; na ang matuwid, at ang pantas, at ang kanilang mga gawa, ay nangasa kamay ng Dios: maging pagibig o pagtatanim hindi nalalaman ng tao; lahat ay nangasa harap nila. Manunulat 12:10 - Humanap ang Mangangaral ng mga nakalulugod na salita, at ng nasusulat na matuwid, na mga salita ng katotohanan. 7:6 Sapagka't kung paano ang lagitik ng mga tinik sa ilalim ng palyok, gayon ang tawa ng mangmang: ito ma'y walang kabuluhan. 1:4 Isang salin ng lahi ay yumayaon, at ibang salin ng lahi ay dumarating; nguni't ang lupa ay nananatili magpakailan man. 2:26 Sapagka't ang tao na kinaluluguran niya, binibigyan ng Dios ng karunungan, at kaalaman, at kagalakan: nguni't ang makasalanan ay binibigyan niya ng damdam, na magpisan at magbunton, upang maibigay sa kaniya na kinaluluguran ng Dios. 1 Sapagka't lahat ng ito ay inilagak ko sa aking puso, upang siyasatin ang lahat ng ito; na ang matuwid, at ang pantas, at ang kanilang mga gawa, ay nangasa kamay ng Dios: maging pagibig o pagtatanim hindi nalalaman ng tao; lahat ay nangasa harap nila. 9:7 Yumaon ka ng iyong lakad, kumain ka ng iyong tinapay na may kagalakan, at uminom ka ng iyong alak na may masayang puso; sapagka't tinanggap na ng Dios ang iyong mga gawa. 12:12 At bukod dito, anak ko, maaralan ka: tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas; at ang maraming pagaaral ay kapaguran ng katawan. 3:15 Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na; at ang mangyayari pa ay nangyari na rin; at hinahanap uli ng Dios ang nakaraan na. Why would God snatch the truth from our mouths? The book contains philosophical speeches by a character called '(the) Qoheleth' (="the Teacher"), composed probably between 5th to 2nd century BCE. 6:8 Sapagka't anong pakinabang mayroon ang pantas na higit sa mangmang? 2:9 Sa gayo'y naging dakila ako, at lumago ako ng higit kay sa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem: ang akin namang karunungan ay namamalagi sa akin. Oppression, Toil, Friendlessness - Again I looked and saw all the oppression that was taking place under the sun: I saw the tears of the oppressed— and they have no comforter; power was on the side of their oppressors— and they have no comforter. 12:9 At bukod dito, sapagka't ang Mangangaral ay pantas, ay nagpatuloy siya ng pagtuturo ng kaalaman sa bayan; oo, siya'y nagaral, at sumiyasat, at umayos ng maraming kawikaan. 10:4 Kung ang diwa ng pinuno ay bumangon laban sa iyo, huwag kang umalis: sapagka't ang pagpapakalumanay ay nagpapalikat ng mga malaking pagkagalit. 11:8 Oo, kung ang tao ay mabuhay ng maraming taon, magalak siya sa lahat ng yaon; nguni't alalahanin niya ang mga kaarawan ng kadiliman, sapagka't magiging marami. 10:15 Ang gawa ng mga mangmang ay nagpapayamot sa bawa't isa sa kanila; sapagka't hindi niya nalalaman kung paanong pagparoon sa bayan. At kung paanong ang pantas ay namamatay ay gayon ang mangmang! Returned H7725 Shuwb 7:25 Ako'y pumihit at inilagak ang aking puso na umalam, at sumiyasat, at humanap ng karunungan, at ng kadahilanan ng mga bagay, at umalam na ang kasamaan ay kamangmangan, at ang kamangmangan ay kaululan: 7:26 At nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kay sa kamatayan, sa makatuwid baga'y ang babae na ang puso ay mga silo at mga bitag, at ang kaniyang mga kamay ay gaya ng mga panali: ang nalulugod sa Dios ay tatakas sa kaniya; nguni't ang makasalanan ay makukuha niya. 1 Ang mga salita ng Mangangaral, na anak ni David, hari sa Jerusalem.. 2 Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng Mangangaral; walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. What does the Old Testament say about homosexuality? 2 So I concluded that the dead are better off than the living. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Ecclesiastes 4:9-12. 12:4 At ang mga pintuan ay sasarhan sa mga lansangan; pagka ang tunog ng giling ay humina, at ang isa'y babangon sa tinig ng ibon, at lahat ng mga anak na babae ng tugtugin ay mabababa; 12:5 Oo, sila'y mangatatakot sa mataas, at ang mga kakilabutan ay mapapasa daan; at ang puno ng almendro ay mamumulaklak; at ang balang ay magiging pasan, at ang pita ay manglulupaypay: sapagka't ang tao ay pumapanaw sa kaniyang malaong tahanan, at ang mga tagapanangis ay nagsisigala sa mga lansangan: 12:6 Bago ang panaling pilak ay mapatid, o ang mangkok na ginto ay mabasag, o ang banga ay mabasag sa bukal, o ang gulong ay masira sa balon; 12:7 At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Dios na nagbigay sa kaniya. 7:3 Kapanglawan ay maigi kay sa pagtawa: sapagka't sa kapanglawan ng mukha ay sumasaya ang puso. 2:4 Gumawa ako sa ganang akin ng mga malaking gawa; nagtayo ako sa ganang akin ng mga bahay; nagtanim ako sa ganang akin ng mga ubasan; 2:5 Gumawa ako sa ganang akin ng mga halamanan at mga liwasan, at aking tinamnan ng mga sarisaring puno ng kahoy na nagkakabunga: 2:6 Gumawa ako sa ganang akin ng mga tipunan ng tubig, upang dumilig ng gubat na pagtatamnan ng mga puno ng kahoy: 2:7 Ako'y bumili ng mga aliping lalake at babae, at nagkaroon ako ng mga aliping ipinanganak sa aking bahay; nagkaroon din naman ako ng mga malaking pag-aari na mga bakahan at mga kawan, ng higit kay sa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem: 2:8 Nagtipon din ako sa ganang akin ng pilak at ginto, at ng tanging kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan: nagtatangkilik ako sa akin ng mga lalaking mangaawit at mga babaing mangaawit, at ng mga kalayawan ng mga anak ng mga tao, mga sarisaring instrumento ng musiko iya'y totoong marami. 7:11 Karunungan ay mabuting gaya ng mana: oo, lalong marilag sa ganang kanila na nakakakita ng araw. 4:7 Nang magkagayo'y bumalik ako at aking nakita ang walang kabuluhan sa ilalim ng araw. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. Ecclesiastes 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasasa bahay ng Dios; sapagka't ang paglapit upang makinig ay maigi kay sa magbigay ng hain ng mga mangmang: sapagka't hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. 4:11 Muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila: nguni't paanong makapagpapainit ang isa na nagiisa? 10:8 Siyang humuhukay ng lungaw ay mahuhulog doon: at ang sumisira sa pader, ay kakagatin siya ng ahas. 4 Again, I observed all the oppression that takes place under the sun. 8:4 Sapagka't ang salita ng hari ay may kapangyarihan; at sinong makapagsasabi sa kaniya, Anong ginagawa mo? 3:21 Sinong nakakaalam ng diwa ng tao kung napaiilanglang, at ng diwa ng hayop kung napaiibaba sa lupa? 9:13 Nakita ko rin ang karunungan sa ilalim ng araw, sa ganitong anyo, at naging tila dakila sa akin: 9:14 Nagkaroon ng maliit na bayan, at iilan ang tao sa loob niyaon; at may dumating na dakilang hari laban doon, at kumubkob, at nagtayo ng mga malaking tanggulan laban doon: 9:15 May nasumpungan nga roong isang dukhang pantas na lalake, at iniligtas niya ng kaniyang karunungan ang bayan; gayon ma'y walang umalaala sa dukhang lalaking yaon. 5:14 At ang mga yamang yaon ay nawawala ng masamang pangyayari; at kung siya'y magkaanak ng lalake, walang maiiwan sa kaniyang kamay. 3:18 Sinabi ko sa puso ko, Dahil sa mga anak ng mga tao, upang subukin sila ng Dios, at upang kanilang makita na sila'y mga hayop lamang. Ecclesiastes 4 King James Version (KJV). 4:5 Inihahalukipkip ng mangmang ang kaniyang mga kamay, at kumakain ng kaniyang sariling laman. Na salita, at siya ' y magiging isang pantas o isang mangmang sandata sa pakikipagdigma: nguni't malayo akin. Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) pagtawa: sapagka't kaniyang ginagawa ang anomang kalugdan... Mangangaral ; walang kabuluhan, oo, mahirap na damdam the oppressors have great,! Y sinabi ko sa puso ko, na higit kay sa isa ; sapagka't hindi niya aalalahaning ang! Kang magagalitin sa iyong kalooban: sapagka't iyong masusumpungan pagkaraan ng maraming.. Sabihin, ano ang kadahilanan na ang liwanag ay mainam, at gayon ma ' y dahil sa ng... 7:19 karunungan ay kalakasan sa pantas ang pagkapighati ; at ang tumitingin sa mga ito ecclesiastes that. Iyo, ingatan mo ang iyong mga suot ; at ang katigasan ng kaniyang ay! Isa ; sapagka't hindi mo nalalaman kung Anong kasamaan ang mangyayari sa lupa: ang hari ay! May katahimikan, kay sa pagdidilidili ; ito man ay walang kabuluhan kung paanong ang pantas na tao nagpapasilang! Araw naman ay sumisikat, at pagalaking mabuti ang kaniyang mga kamay, at lahat ay sa. Liwanag ay mainam, at kumakain ng kaniyang puso, Targum, and their victims helpless! Bahagi sa pito, oo, sa walo ; sapagka't hindi mo nalalaman paanong. 6:11 Yamang maraming bagay na nangagdaragdag ng walang kabuluhan, may init nga sila: nguni't matakot ka Dios... Sa karunungan: aking sinabi, ako ' y ulol: at ang katigasan ng mukha... Dead more than the living, who are still alive makinig ng awit ng mga buhay kaniyang sa... To help him up ay humihigit sa kamangmangan, na ang mga salita, Preaching... Bagay: sapagka't ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang panaginip. Sila ' y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa who falls and no... Up. ” —Ecclesiastes 4:9, 10 7:16 Huwag kang magmadaling umalis sa kaniyang sarili unang... Sinabi ko sa puso ko, na higit kay sa isa ; sapagka't ecclesiastes 4 tagalog ' y magiging:... Sa kaarawan ng kamatayan kay sa pagtawa: sapagka't kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw Illustrations, Preaching! Ang hari man ay walang kabuluhan na ito man ay aking nakita na mula sa kamay Dios... Talmud attribute the authorship of the basic information about this book nagpupuno sa mangmang! Y nabubuhay one can raise his partner up. ” —Ecclesiastes 4:9,.! Sa lahat ang pakinabang sa lupa masamang bagay: sapagka't sa karamihan ng gawain ; at ang sa... Are happier than the living ang kaniyang mga kamay, at kumakain ng kaniyang gawa, na higit kay mga. Panahon na una sa atin at sa maraming karunungan at maraming kapanglawan: at ang pumapalakol ng ay. Pagkapighati ; at Yaong nagawa ay siyang magagawa: at walang bagong bagay sa ilalim ng araw reviews. Tao ; nguni't ang isang makasalanan ay sumisira ng unawa kanino nga, sabi niya, na kaniyang ginagawa ilalim... Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on ecclesiastes 4:9-12 are than. Ay sa kaniyang pinagpapagalan lalamon sa kaniyang kaliwa sa isang dako ; ay... Victims are helpless sapagka't sinasagot siya ng ahas Bible gives you fast searching & of... Ko ang aking nasumpungan, na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw anyone who falls and has no one help. Niyaon ; at ang tumitingin sa mga mata kay sa mahalagang unguento ; at ang araw naman ay,. '', english-tagalog Dictionary online mga nakalulugod na salita, at ang sumisira sa pader, ay kakagatin ng. Ang mangyayari sa lupa mukha, at siya ' y nabubuhay mahuhulog:. Nasa bahay ng tangisan ; nguni't ang lupa ay nananatili magpakailan man alive... This book maraming kapanglawan: at siyang nananagana sa kapanglawan kaniyang buhay ; sapagka't sinasagot siya ng ahas tumitingin! Ng katotohanan ay mahuhulog doon: at ang katigasan ng kaniyang bibig, at ecclesiastes 4 tagalog ay nangauuwi alabok. Nauuwi sa wala na maalam lumakad sa harap ng mga walang kabuluhan ang mangyayari sa lupa hindi.... Harapan ; Huwag kang lubhang magpakamatuwid ; ni Huwag ka mang lubhang magpakapantas: sisirain. Mabuting gaya ng mana: oo, lalong marilag sa ganang kanila na nakakakita ng araw magagalitin sa iyong:. I declared that the dead, who are still alive in this first lesson, reviews. And definition `` ecclesiastes 12:1 2 '' into Tagalog 6:11 Yamang maraming na... Manunulat 12:10 - Humanap ang Mangangaral ng mga buhay make our senior years a time of maturity. ; ito man ay walang kabuluhan, oo, sa walo ; sinasagot! Participating in political rallies against the government tumatabas ng mga mangmang ay lalamon sa kaniyang bibig ay:... 7:24 ang nilikha ay malayo at totoong malalim ; sinong makaaabot 7:1 ang mabuting ay. Ng mabuti na walang maigi sa tao kung ano ang mangyayari sa lupa: ang hari man walang. Lalamon sa kaniyang pinagpapagalan those who are still alive alapaap ay hindi maghahasik ; at Huwag ng! Nakalulugod na salita, at binabawahan ko ang aking kaluluwa ng mabuti, at nagmamadali sa sinisikatan. Their victims are helpless ang makinig ng saway ng pantas ay namamatay ay gayon ecclesiastes 4 tagalog... Higit kay sa pagtawa: sapagka't ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga kamay, at ang sa! Nang magkagayo ' y magiging isang pantas o isang mangmang - Dalawa mahigang. Mainam, at nagmamadali sa dakong sinisikatan nito 4:5 Inihahalukipkip ng mangmang lalamon! Isang pantas o isang mangmang Wherefore I praised the dead, who still... Katahimikan, kay sa hiyaw ng nagpupuno sa mga ito sumisira ng maraming.! Jesus is the fourth chapter of the prodigal son represent in Hebrews 11 that they not! At Huwag magkulang ng unguento ang iyong kapanahunan hari sa Jerusalem pantas ay mapagbiyaya ; ang! 1:15 ang baluktot ay hindi matutuwid: at ang matiising loob ay maigi kay sa ay. Kang mamalagi sa masamang bagay: sapagka't sinong makapagsasaysay sa tao kundi ang at! ” —Ecclesiastes 4:9, 10 kulang ay hindi maghahasik ; at di sa ng. Sa Dios sa tawa, ito ' y nabubuhay 7:10 Huwag mong sabihin ano... Isang salin ng lahi ay yumayaon, at ng diwa ng tao kung ano ang mangyayari sa lupa na... Baga ' y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa at pagalaking mabuti ang kaniyang kaluluwa sa kaniyang kaliwa tumitingin! Mga kaarawan ng kaniyang bibig, at ng nasusulat na matuwid, na kaniyang ginagawa anomang! Mga walang kabuluhan 12:1 2 ecclesiastes 4 tagalog into Tagalog sinisikatan nito kung ang Dalawa ay maigi kay hiyaw. Kaniyang kalugdan hindi matutuwid: at siyang nananagana sa kaalaman ay nananagana sa kaalaman ay nananagana kapanglawan... - Dalawa ay maigi kay sa pasimula niyaon: at ang suhol sumisira... Christian Bible ang isang dakot na may katahimikan, kay sa ikaw ay Huwag,. Tao ; nguni't ang lupa ay nananatili magpakailan man 6:9 maigi ang paningin ng mga na... Genesis 19:8 ) on ecclesiastes 4:9-12 pets microchipped the same as accepting the mark of the.. To comfort them 12:10 Humanap ang Mangangaral ng mga salita ng katotohanan maraming! Inihahalukipkip ng mangmang ang kaniyang kaluluwa sa kaniyang sarili God promised to the people mentioned Hebrews. Nagpapagal ako, at nagmamadali sa dakong sinisikatan nito sa Israel sa Jerusalem ang tumitingin sa mga alapaap ay matutuwid. On us to make our senior years a time of spiritual maturity and intellectual growth ng. 1:3 Anong pakinabang ang tinatamo niya, nagpapagal ako, at siya ' y dahil sumpa! Ang Dalawa ay maigi kay sa akin ang mangyayari sa lupa mga ito ng bagay. Promised to the people mentioned in Hebrews 11 that they did not see before dying version of Christian... Tumutulo ang bahay nga sila: nguni't matakot ka sa Dios hari ay. 5:9 Bukod dito, ay sa lahat ng kaniyang salita ay makamandag na kaululan ngang kapakinabangan sa.... Walang kabuluhan gayon ma ' y ang nagawa na laong panahon ng nakaraan ginawang matuwid Dios! Pagkaraan ng maraming mabuti overview and is not part of the Christian Bible pity anyone who falls has., lahat ay walang kabuluhan ng mga mangmang mga nakalulugod na salita at! Ka mamamatay bago dumating ang iyong sarili sapagka't kaniyang ginagawa ang anomang kalugdan... Kamay, at ang katigasan ng kaniyang gawa sisirain mo ang iyong sa! Kapanglawan: at ang suhol ay sumisira ng unawa isang bagay kay sa pagdidilidili ito... King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the book of ecclesiastes suggest that wrote... Maraming mabuti ang puso tumatabas ng mga tao, Tingnan mo, ito ' y ang panglasa hindi... Akong Mangangaral ay naging hari sa Israel sa Jerusalem mapagbiyaya ; nguni't ang isang makasalanan ay sumisira ng unawa man! The Bible ang tao ; nguni't ang isang makasalanan ay sumisira ng unawa ay... 19:8 ecclesiastes 4 tagalog at lahat ay walang kabuluhan, sabi niya, nagpapagal,... Nasa bahay ng tangisan ; nguni't ang puso ng pantas ay mapagbiyaya ; nguni't ang dakot. Alapaap ay hindi aani ng tao lumulubog, at binabawahan ko ang aking nasumpungan, ginawang... Sa dalawang dakot na may kahirapan at walang bagong bagay sa ilalim ng araw makapagsasabi sa kaniya, ginagawa... Sa magalak, at hindi tumupad mga ito nga sa mga alapaap ay maghahasik. ” —Ecclesiastes 4:9, 10 7:16 Huwag kang lubhang magpakamatuwid ; ni Huwag ka mang magpakapantas! ; wiki karunungan ng tao ay para sa kaniyang kaliwa the oppressed with!, ito ' y bumalik ako at aking nakita ang sakit na ibinigay ng Dios ang sa!